ข้อมูลทั่วไป
      แผนที่ตำบลทุ่งใหญ่
      ประวัติอบต.
      สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน
      วิสัยทัศน์
      คณะผู้บริหารและสมาชิก
      คณะผู้บริหาร
      สมาชิกสภา อบต.1
      สมาชิกสภา อบต.2
      ทำเนียบกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน
      สำนักปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
      การดำเนินงานของอบต.
      การติดตามและการประเมินผล
      รายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบล
      แผนพัฒนาสามปี
      ผลงานปีที่ผ่านมา
      ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
      ข้อมูลสำหรับประชาชน
      งานจัดเก็บรายได้
      ส่วนสำนักงานปลัด
      ส่วนการคลัง
      ส่วนโยธา
      กฏและระเบียบต่างๆ
      การช่วยเหลือประชาชน
      พระราชบัญญัติ
      กฏระเบียบกระทรวง
      การเบิกจ่ายและรักษาเงิน
      การตั้งงบประมาณ
      สถานที่สำคัญของตำบล
      สถานที่สำคัญ
      สินค้าประจำตำบล
    ร้องเรียน-ร้องทุกข์

  แบบสอบถามความพึ่งพอใจด้านอื่น ๆ
ผู้ชมขณะนี้ 5 ท่าน
 
ผู้ชมเว็บ  คน

 

 


..........................................
เจ้าหน้าที่ดูแลเว็บไซด์
  username
  password
 
  


 
                  

 

 
                 


ดาวน์โหลดโปรแกรมจากทั่วโลก

                       ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ จ. พิจิตร 

  

      องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่   ผลการพัฒนาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลในระยะที่ผ่านมา มีการพัฒนาการการให้บริการแบบบูรณาการในทุกพื้นที่รับผิดชอบของ ตำบลทุ่งใหญ่ จนเกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อการบริหารจัดการ การบริการที่ดีการสร้างเมืองน่าอยู่ การเชิดชูคุณธรรม จริยธรรม นำประโยชน์มาสู่ประชาชน ดำเนินการในด้านต่างๆ เพื่อความสงบเรียบร้อยภายในตำบล ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านต่างๆสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาอาชีพและเพิ่มรายได้ ให้กับประชาชนในท้องถิ่นคือการพัฒนาเศรษฐกิจแบบรากหญ้า เสริมการปกครองท้องถิ่นและพัฒนาชุมชนการป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัย การพัฒนาการบริการเรื่องการเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีการพัฒนา การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาให้บริการประชาชน

 
 
  
โครงการปรังปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 4 - 6 - 18   [ 26/8/2559 10:37:48 ]
ประกาศประมูลจ้างโครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวเส้นทางจราจรถนนลูกรัง จำนวน 19 หมู่บ้าน จำนวน 78 เส้นทาง   [ 23/8/2559 13:40:37 ]
ราคากลางโครงการลงหินคลุกปรับปรุงผิวเส้นทางจราจรถนนลูกรัง จำนวน 19 หมู่บ้าน จำนวน 78 เส้นทาง   [ 19/8/2559 11:04:48 ]
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน กรกฎาคม 2559   [ 4/8/2559 10:53:34 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2559   [ 4/8/2559 10:52:47 ]
งบหน้าสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายน 2559   [ 1/8/2559 14:49:02 ]
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2559   [ 1/8/2559 14:48:22 ]
     
 
  
        
 
 
 
โครงการปลูกต้นไม้และหญ้าแฝกถวายแม่ของแผ่นดิน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่
ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการประเมินค่ารายปี ฯ ประจำปี 2557
การจัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่สัญจร เดือนมีนาคม 2556
โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ /ผู้พิการ/ผู้ป่วยเอดส์ ประจำเดือน มกราคม 2556
     
 
 
 
 [ 26/11/2558 9:35:23 ] http://www.dla.go.th/
 [ 24/9/2555 10:21:06 ] หนังสือ ที่ นร ๐๗๑๙/ว ๒๓ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เรื่องราคามาตรฐานครุภัณฑ์
 
 
 
 
 [ 20/7/2552 9:51:10 ] การรณรงค์เพิ่มการบริโภคไข่ไก่รวมทั้งเกร็ดความรู้ไข่ไก่
 [ 20/7/2552 9:50:42 ] เอกสาร ท่านเคยทราบเกี่ยวกับอาเซียนและกฎบัตรอาเซียนหรือไม่(กฎบัติอาเซียนฉบับอังกฤษ)
 [ 20/7/2552 9:49:14 ] สรุปรายงานผลการจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น
 [ 20/7/2552 9:25:31 ] สาระสำคัญของร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่พร้อมตารางเปรียบเทียบกับรัฐธรรมนูญ
 [ 20/7/2552 9:20:35 ] สรุปผลการประชุมสัมมนาทางวิชาการ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับสังคมไทย
 [ 20/7/2552 9:15:33 ] สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
 [ 20/7/2552 9:14:36 ] บทสรุปของการรวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 
 
 
 
       
     ลำดับที่                                        หัวข้อ                                                         วันที่                           สถิติ
ห้ามเข้า 543 ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่]
Pages 1 2 3 4 5
28-กพ.-13 ตอบ 4674/อ่าน 22895
ห้ามเข้า 623 ร่วมเสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาฝีมือแรงงานละส่งเสริมอาชีพ ของตำบลทุ่งใหญ่ยอดฮิต [ไม่มีข้อความใหม่] 13-กพ.-13 ตอบ 6/อ่าน 720
ห้ามเข้า 574 ขอเสนอโครงการปั๊มน้ำมันหยอดเหรียญสำหรับ SML หมู่บ้าน,ธุรกิจส่วนตัว 16-มค.-13 ตอบ 1/อ่าน 681
ห้ามเข้า 657 suthep 22-ตค.-12 ตอบ 0/อ่าน 349
ห้ามเข้า 633 น้ำท่วมทางเข้าบ้าน 30-สค.-12 ตอบ 1/อ่าน 359
ห้ามเข้า 632 ฝนตกน้ำท่วม 30-สค.-12 ตอบ 1/อ่าน 377
ห้ามเข้า 643 ถนนชำรุดมากช่วยด่วน 21-สค.-12 ตอบ 0/อ่าน 474
ห้ามเข้า 572 บริการรับจัด กิจกรรม สัมมนา ประจำ ปี บริษัทฯ Walk Rally ตามงบประมาณท่าน 23-ธค.-11 ตอบ 0/อ่าน 535
ห้ามเข้า 564 ถนนบ่อปิ้งเกลือขาดแล้ว 18-ตค.-11 ตอบ 0/อ่าน 412
ห้ามเข้า 561 น้ำท่วมทางชำรุด 27-กย.-11 ตอบ 1/อ่าน 428
ห้ามเข้า 560 น้ำท่วมทางชำรุด 27-กย.-11 ตอบ 0/อ่าน 374
ห้ามเข้า 555 เดือดร้อน 22-กย.-11 ตอบ 0/อ่าน 434
ห้ามเข้า 546 ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว/ฝึกทบทวน/ทำกิจกรรม/อบรมโครงการต่างๆ ภายในหน่วยทหาร 30-พค.-11 ตอบ 0/อ่าน 726
ห้ามเข้า 514 ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อตำบลของเรา 16-มิย.-10 ตอบ 0/อ่าน 593
 
 
 
 
 
 
 
 

  องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งใหญ่ 
อำเภอโพธิ์ประทับช้าง   จังหวัดพิจิตร

ที่ตั้ง หมู่ 11 ตำบลทุ่งใหญ่  อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร
โทร: 056-902036  แฟกซ์: 056-902036  ต่อ 16  Email :
info@thoongyai.go.th
Copyright 2012 thoongyai.go.th  All  rights reserved. Powered by Click idea design